Dla Autorów

INFORMACJE DLA AUTORÓW

 

Redakcja kwartalnika CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO informuje:

  • objętość artykułu zgłaszanego do druku w kwartalniku „Człowiek i Środowisko” nie może przekraczać 15 stron formatu A4, łącznie z ilustracjami i tabelami.
  • do artykułu należy dołączyć słowa kluczowe oraz streszczenie (najlepiej w języku angielskim).

Teksty i materiały graficzne prosimy nadsyłać pocztą e-mail na adres:

atroll@irm.krakow.pl i goslicka@igpim.pl. Tekst powinien być napisany w programie Word dla Windows, a fotografie w formacie map bitowych.

Tekst powinien być dostarczony także w formie wydrukowanej (ok. 30 wierszy na stronie), tabele (łącznie z nagłówkami) powinny mieścić się w formacie B5 lub A4. Tabele, rysunki, wykresy i zdjęcia należy wyłączyć z tekstu i ponumerować cyframi arabskimi. Podpisy pod rysunki i opisy legend (oznaczone numerami) powinny być dołączone do rysunków.

Powołania w tekście na pozycje bibliografii muszą zawierać nazwisko autora i rok wydania pracy, np. (Kozłowski, 1975; Makowski, 2011, za: Larsson, 2015) lub według Kozłowskiego (1975). Przy cytowaniu dwu lub więcej prac tego samego autora, wydanych w jednym roku, powołania należy oznaczyć dodatkowo literami a, b, c itd., np. (Kozłowski, 1875a) – zgodnie z wykazem bibliografii. Przy większej liczbie autorów publikacji w powołaniu można wymienić tylko pierwszego ze zbiorczym skrótem „i in.” (Dobrzyński i in., 1977).

Przypisy należy konstruować według następujących przykładów: W. Kyrszkowiak, 2015, Zielone płuca Warszawy, Wydawnictwo PWN, Warszawa; Zob. też: Spatial planning in Denmark, 2007, Danish Ministry of Enviroment, Copenhagen; Por. artykuł R. Tomaszewskiej, 2017, Sieci zieleni na Pradze Północ, „ Człowiek i Środowisko” nr 4.

Umieszczona na końcu artykułu bibliografia, zawierająca pozycje w nim powołane, powinna być zestawiona w porządku alfabetycznym i zawierać: nazwisko, pierwszą literę imienia autora, rok wydania, tytuł pracy napisany kursywą, nazwę wydawcy, miejsce wydania (styl Chicago). Przykład: Topczewska T., Maliszewski C., 2014, Suburbanizacja a jakość dokumentów planistycznych gmin – na przykładzie gmin podwarszawskich, „Człowiek i Środowisko” nr 2; Zbieg A., Żak B., 2014, Analiza Sieci w Badaniach Struktury Organizacji, [w]: Z. Kowalczyk (red.), 2014, Badania struktury organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, http://www.lome.pl/publikacje/analiza-sieci-w-badaniach-struktury-organizacji-[dostęp: 02.03.2017], s. 95–117.

Streszczenie powinno zawierać informacje o tematyce i głównych tezach artykułu. Nie powinno zawierać informacji niezrozumiałych dla czytelnika zagranicznego (nie stosować skrótów literowych). Mogą się w nim znaleźć natomiast dodatkowe, niewystępujące w artykule, informacje konieczne do zrozumienia tekstu, np. współrzędne geograficzne miejscowości, wyjaśnienia struktury administracyjnej, specyfika folkloru, przyrody itp. Dla nazw biologicznych należy podawać określenia łacińskie. W streszczeniu nie należy używać idiomów trudnych do przetłumaczenia na język obcy.

Na autorze spoczywa obowiązek ustalenia, czy i na jakich zasadach może on skorzystać z zewnętrznych materiałów ilustracyjnych, kartograficznych lub zestawień tabelarycznych. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób/podmiotów trzecich w tym zakresie.

Autor jest zobowiązany do ujawnienia źródeł tabel, zdjęć i rycin wykorzystanych w artykule, z podaniem numeru strony z wykorzystanej publikacji bądź adresu strony WWW. W przypadku modyfikacji utworu należy stosować zapis „opracowanie własne na podstawie/podkładzie…” lub „Kowalski, 2017, s. 33, zmienione”. Obowiązek podania źródła dotyczy także sytuacji, gdy autor w całości samodzielnie opracował tabelę/rycinę. Stosujemy wówczas zapis „opracowanie własne”.

Każdy złożony w redakcji artykuł przed przyjęciem do druku jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów, a treść recenzji przekazywana jest do wiadomości Autora. Pragnąc zapewnić zamieszczanie w kwartalniku „Człowiek i Środowisko” oryginalnych i nigdzie dotychczas nie publikowanych artykułów, prosi się Autorów o składanie wraz z artykułem odpowiedniego oświadczenia.

Redakcja nie przewiduje honorariów za opublikowane artykuły. Nadesłane materiały nie będą zwracane.

W przypadku przyjęcia materiałów do publikacji konieczne jest wypełnienie i przesłanie na adres redakcji oświadczenia.  LINK

Redakcja

 

Zasady recenzowania materiałów
do kwartalnika „Człowiek i Środowisko”

1) Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch recenzentów.

2) W przypadku tekstów w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora pracy.

3) W procesie recenzowania stosowane jest rozwiązanie, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

4) Wyznaczając recenzentów, redakcja zachowuje ponadto zasadę zapobiegania konfliktom interesów między recenzentem a autorem. Za konflikt interesów między autorem a recenzentem uznaje się:

  1. a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt personalny),
  2. b) relacje podległości zawodowej,
  3. c) nawiązanie bezpośredniej współpracy naukowej w okresie poprzedzającym przygotowanie recenzji.

5) Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie artykułu do publikacji lub jego odrzucenie (lub dopuszczenie tekstu do publikacji po jego poprawieniu przez autora według uwag zawartych w recenzji). W takiej sytuacji recenzent może zastrzec sobie prawo do ponownego zrecenzowania pracy, po dokonaniu przez autora poprawek wskazanych w pierwszej recenzji.

LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH

prof. Maciej Cesarski

dr Magdalena Dej

dr Anna Fogel

dr Piotr Fogel

dr Karol Janas

dr Wojciech Jarczewski

dr hab. Iwona Jażdżewska

dr Janusz Radziejowski

dr Waldemar Siemiński

dr Marzena Suchocka

dr hab. Halina Barbara Szczepanowska

prof. Barbara Szulczewska

dr Teresa Topczewska

dr Piotr Trzepacz

Dodaj komentarz