Archiwum

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w swoich publikacjach – w kwartalniku Człowiek i Środowisko oraz w wydawnictwach nieperiodycznych – prezentuje osiągnięcia naukowe i doświadczenia praktyki w dziedzinach gospodarki przestrzennej, gospodarki komunalnej, urbanistyki, architektury, infrastruktury społecznej i technicznej wraz z uwarunkowaniami przyrodniczymi, gospodarczymi, ludnościowymi, politycznymi, prawnymi i innymi, związanymi z szeroko rozumianym kształtowaniem środowiska człowieka i gospodarowaniem w tym środowisku.

Naukowy kwartalnik Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

„CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO”

Jest adresowany do instytutów, katedr i zakładów wyższych uczelni zajmujących się bezpośrednio i pośrednio problemami, o których mowa wyżej, bibliotek, planistów przestrzennych, urbanistów, architektów, pracowników i działaczy wszystkich szczebli administracji rządowej i samorządowej, działaczy zajmujących się ochroną środowiska, studentów różnych kierunków studiów i innych.

Dodaj komentarz