Dla Autorów

INFORMACJE DLA AUTORÓW

 

Redakcja kwartalnika CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO prosi Autorów o nadsyłanie artykułów przygotowanych zgodnie z poniższymi wymaganiami.

Do artykułu należy dołączyć słowa kluczowe oraz abstrakt (najlepiej w wersji angielskiej – ok. 100-150 słów), który powinien zawierać informacje o tematyce i głównych tezach artykułu. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 15 stron formatu A4, łącznie z ilustracjami i tabelami.

Prosimy o nadsyłanie tekstu i rysunków pocztą e-mail na adres: goslicka@igpim.pl lub j.witkowska@igpim.pl. Tekst powinien być napisany w programie Word dla Windows, a fotografie w formacie map bitowych.

Tekst powinien być dostarczony także w formie wydrukowanej (ok. 30 wierszy na stronie), tabele (łącznie z nagłówkami) powinny mieścić się w formacie B5 lub A4. Tabele, rysunki, wykresy i zdjęcia należy wyłączyć z tekstu i ponumerować cyframi arabskimi. Odręczne rysunki powinny być wykonane czarnym tuszem lub w kolorach – w formacie B5 lub A4. Podpisy pod rysunki i opisy legend (oznaczone numerami) powinny być dołączone do rysunków.

Powołania w tekście na pozycje bibliografii muszą zawierać nazwisko autora i rok wydania publikacji, np. (Kozłowski 1975) lub według Kozłowskiego (1975). Przy cytowaniu dwu lub więcej prac tego samego autora, wydanych w jednym roku, powołania należy oznaczyć dodatkowo literami a, b, c itd., np. (Kozłowski 1875a) – zgodnie z wykazem bibliografii. Przy większej liczbie autorów publikacji w powołaniu można wymienić tylko pierwszego ze zbiorczym skrótem „i in.” (Dobrzyński i in. 1977). Bibliografia umieszczona na końcu artykułu, zawierająca pozycje w nim powołane, powinna być zestawiona w porządku alfabetycznym.

Każdy złożony w redakcji artykuł przed przyjęciem do druku jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów, a treść recenzji przekazywana jest do wiadomości Autora. Pragnąc zapewnić zamieszczanie w kwartalniku „Człowiek i Środowisko” oryginalnych i nigdzie dotychczas nie publikowanych artykułów, prosi się Autorów o składanie wraz z artykułem odpowiedniego oświadczenia.

Redakcja nie przewiduje honorariów za opublikowane artykuły. Nadesłane materiały nie będą zwracane.

Zasady recenzowania materiałów
do kwartalnika „Człowiek i Środowisko”
1) Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch recenzentów.
2) W przypadku tekstów w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów
jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora
pracy.
3) W procesie recenzowania stosowane jest rozwiązanie, w którym autor(zy)
i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
4) Wyznaczając recenzentów redakcja zachowuje ponadto zasadę zapobiegania
konfliktom interesów między recenzentem a autorem. Za konflikt interesów
między autorem a recenzentem uznaje się:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt
personalny),
b) relacje podległości zawodowej,
c) nawiązanie bezpośredniej współpracy naukowej w okresie poprzedzają-
cym przygotowanie recenzji.
5) Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem
o dopuszczenie artykułu do publikacji lub jego odrzucenie (lub dopuszczenie tekstu do publikacji po jego poprawieniu przez autora według uwag
zawartych w recenzji). W takiej sytuacji recenzent może zastrzec sobie prawo
do ponownego zrecenzowania pracy, po dokonaniu przez autora poprawek
wskazanych w pierwszej recenzji.

LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH

dr inż. Sławomir Anusz
prof. Maciej Cesarski
dr Anna Fogel
dr hab. Iwona Jażdżewska
prof. Edmund Kaca
dr hab. Maciej Nowakowski
dr Waldemar Siemiński
prof. Zbigniew Strzelecki
dr hab. Halina Barbara Szczepanowska
prof. Barbara Szulczewska
dr Teresa Topczewska

Dodaj komentarz