4 2012


Spis Treści

ARTYKUŁY

Autor

Tytuł

Strona

Paweł Sudra Serwis internetowy Geoportal.gov.pl jako narzędzie
wspomagające warsztat urbanisty
5
Teresa Topczewska Planowanie rozwoju i rewitalizacji miast na
poziomie regionalnym
25
Waldemar Siemiński Społeczne konsultacje regionalnych strategii
i programów rozwoju. Miejsce problematyki miast w konsultacjach
45
Wioletta Kamińska, Paweł Sudra Wdrażanie wytycznych
dyrektywy INSPIRE w zakresie publikacji danych planistycznych
w internecie: przykład woj. opolskiego
63
Maciej Cesarski Sytuacja mieszkaniowa w Polsce – pierwsze
wyniki NSP 2011 na tle lat 1988 i 2002
83
Anna Fogel Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych
na cele nierolnicze i nieleśne
101
Kacper Kamiński Poziom i warunki bezpieczeństwa przestrzeni
publicznych
115

KOMUNIKAT

Autor

Tytuł

Strona

Paweł Sudra Konferencja „OpenGIS” dla użytkowników i twórców
„otwartego” oprogramowania GIS,
Moskwa, 17-18 listopada 2012 r.
137

Dodaj komentarz