1-2 2007


Spis Treści

ARTYKUŁY

Autor

Tytuł

Strona

Teresa Topczewska Rewitalizacja miast w polityce państwa 5
Waldemar Siemiński Cele i zasady partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym – przegląd literatury 37
Maria Czechowicz Koncepcja rozwoju komunalnej gospodarki ściekowej w aspekcie standardów Unii Europejskiej 61
Piotr Fogel, Szymon Ciupa, Karolina Pawlak Publikacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Internecie 93
Marcin Mucha Czynniki warunkujące minimalizację cen na pierwotnym rynku mieszkaniowym. Analiza długookresowa 101
Janusz Radziejowski Uwagi na temat wniosków wypływających z konfliktu wokół Rospudy 111

KOMUNIKATY

Autor

Tytuł

Strona

Romuald Dylewski Żywiołowa suburbanizacja w świetle Raportu Komisji Europejskiej i wnioski dla Polski 123
Marek Sitarski Informacja o konferencji „Metoda wyceny drzew na terenach zurbanizowanych – propozycja zmian” 133

Dodaj komentarz